Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.
 • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift (tenzij een uitleg is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
 • Het ingezonden bestand is in OpenOffice of Microsoft Word document bestandsformaat.
 • De tekst is enkelvoudig gespatieerd, gebruikt een 12-punts lettergrootte, gebruikt schuingedrukte tekst in plaats van onderstreepte (behalve bij URL adressen) en alle illustraties, figuren en tabellen staan op de juiste plek in de tekst en niet aan het einde.
 • De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in Richtlijnen voor auteurs, te vinden bij Over dit tijdschrift.

Richtlijnen voor auteurs

Algemeen:

 • De ingezonden tekst is geschreven in het Nederlands.
 • De ingezonden tekst is niet elders gepubliceerd of aangeboden ter publicatie.
 • Gebruik goed leesbaar en toegankelijk Nederlands. Vermijd onnodig jargon en houd u aan het maximaal aantal woorden van de beoogde inzending (zie hieronder).

Inhoud:

 • Houdt u aan de opbouw van de beoogde inzending, zoals beschreven hieronder.
 • Schrijf afkortingen de eerste keer voluit. Gebruik geen onnodig groot aantal afkortingen om de leesbaarheid te behouden.
 • Vermeld geneesmiddelen enkel volgens stofnaam.
 • Het titelblad bevat de volledige titel, voornamen en namen van de auteurs met hun correcte affiliaties, het totaal aantal woorden (inclusief alle onderdelen met uitzondering van titelblad, abstract, tabellen en referenties), het aantal tabellen en figuren, en het aantal referenties, en de gegevens van de corresponderend auteur.
 • Het abstract bevat het maximaal aantal woorden zoals beschreven in het deel hieronder. Voorzie tevens een vertaald Engelstalig abstract, waarbij u eveneens de originele titel vertaald.
 • Gebruik voor de referenties de Vancouver Style. Hierbij is het belangrijk dat u de correcte stijl en punctuatie volgt. De referenties zijn naar correctheid en volledigheid de verantwoordelijkheid van de auteur. Referenties in de tekst worden Arabisch genummerd [binnenin rechte haakjes].
  De referentielijst
  wordt niet alfabetisch genoteerd, maar consecutief volgens het voorkomen in de tekst. Indien u refereer-software gebruikt, raden wij aan om 'Vancouver Referencing Style' te gebruiken.
 • Tabellen en Figuren levert u aan in een apart bestand. Verwijs in de tekst naar de tabel/figuur en geef in de tekst aan waar u deze wil ingevoegd zien. Gebruik enkel tabellen en figuren indien ze nodig zijn, met voorkeur in zwart-wit.

Essays

Essays richten een blik op nieuwe of spraakmakende inzichten binnen het bredere veld van de verslavingszorg; een geschreven betoog of beschouwing over een onderwerp welke u graag kritisch naar voren wil brengen, en een eigen standpunt in durft te nemen. Het essay bevat maximaal 3000 woorden (exclusief referenties). De opbouw van het essay moet bij voorkeur bestaan uit een titelblad (met auteurs bio en adressen), abstract, inleiding (5 zinnen) essay, conclusie, referenties. Afwijkingen hiervan zijn toegelaten. Behoud u tot een maximaal van 20 noodzakelijke referenties.  Essays worden door peers gereviewd. Dien een geannonimiseerde tekst in.

Praktijkbijdrage

Praktijkbijdragen zijn onder andere, maar niet gelimiteerd aan: good practices, getuigenissen van ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Ze bevatten maximaal 1500 woorden en maximaal 2 figuren en een beperkt aantal literatuurverwijzingen. De opbouw van de praktijkbijdrage moet bij voorkeur bestaan uit een titelblad (met auteurs bio en adressen), abstract, inleiding (5 zinnen), de tekst zelf, conclusie, referenties (Vancouver Style). 

Praktijkbijdragen worden door peers gereviewd. Dien een geannonimiseerde tekst in.

 

 

 

Opinie

Opinies betreffen: pro en contra's, fact checks, historisch perspectief, beleidskritiek, ... Deze bevatten maximaal 1500 woorden.  Bij het indienen van een opinie bezorg ons titelblad (met auteurs bio en adressen), een abstract, een inleiding (5 zinnen) indien passend, de opinie zelf  en indien aan wezig  referenties  in Vancouver Style). 

Opinies worden niet perr gerievew maar de redactie kan wel taalkundige suggesties doen.

Wetenschappelijke Artikels

Origineel onderzoek omvat onderzoeksartikelen waarbij u een beschrijving geeft van eigen onderzoek. Het onderzoeksartikel bevat maximaal 5000 woorden (exclusief abstract en referenties, en tabellen). De opbouw van het onderzoeksartikel moet minstens bestaan uit (in deze exacte volgorde): titelblad (met auteursbio en adressen), abstract, inleiding (max.5zinnen), materiaal&methoden, resultaten, discussie, conclusie, referenties (Vancouver Style). Behoud u tot een maximaal van 30 noodzakelijke referenties. Het abstract is ongestructureerd en omvat maximaal 200 woorden en 3-5 trefwoorden. Het abstract bevat minstens een woordje over de achtergrond, de doelstellingen, de belangrijkste resultaten en een conclusie/discussie. Tevens vragen wij een Engelstalige vertaling van het abstract en de trefwoorden te voorzien.

Wetenschappelijke artikels worden door peers gereviewed. Dien een geanonimiseerde tekst in!

Geneesmiddelenstudies vereisen registratie bij een trial register (bv Nederlandse trialregister; www.trialregister.nl, of ClinicalTrials.gov). Goedkeuring door een centraal medisch etische toetsingscommissie is een vereiste, tenzij u hiervoor bent vrijgesteld.

 Ethiek

Onderzoek en praktijk dient uitgevoerd te worden volgens de standaarden van Good Clinical Practice (GCP) en steeds met medisch ethische toetsing [1]. Voor case reports wordt de toestemming van de patiënt gevraagd; desondanks moet het case report zo geschreven worden dat de anonimiteit van de patiënt gewaarborgd blijft. Mogelijk strijdige belangen dienen meegedeeld te worden [2]. Het artikel moet origineel zijn en de auteurs moeten over de volledige rechten beschikken van de tekst en de illustraties en deze kunnen overdragen aan het tijdschrift.

 

[1] Castelein, S., De Kort, S. J., Van Der Moolen, A. E. G. M., Houtjes, W., Roodbol, P. F., Van Meijel, B., & Knegtering, H. (2014). Good clinical practice en medischethische toetsing: Handvatten voor (beginnend) onderzoekers in de ggz. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 56(8), 533–538.

[2] zie: www.ICMJE.org

Overzichtsartikelen

Overzichtsartikelen (max. 5000 woorden)

Een overzichtsartikel is een overzicht van de huidige literatuur binnen een bepaald relevant topic. We verkiezen systematische reviews. We staan ook open voor alternatieve vormen van reviews, mits deze zodanig zijn opgebouwd dat duidelijk wordt omschreven hoe de auteurs komen tot een overzicht van de beschreven literatuur. U bent altijd vrij om voorafgaand contact op te nemen met onze redactieleden. Volg de PRISMA-richtlijnen bij systematische reviews. De opbouw van het overzichtsartikel moet minstens bestaan uit (in deze exacte volgorde): titelblad, abstract, inleiding, gezochte literatuur, resultaten, discussie, conclusie, referenties. Behoud u tot een maximaal van 50 noodzakelijke referenties. Het abstract is ongestructureerd en omvat maximaal 200 woorden en 3-5 trefwoorden. Het abstract bevat minstens een woordje over de achtergrond, de lietaruur zoektocht, de belangrijkste resultaten en een conclusie/discussie. Tevens vragen wij een Engelstalige vertaling van het abstract en de trefwoorden te voorzien.

Bij het indienen van een overzichtsartikel, bezorg ons een titelblad (met auteursbio en adressen), abstract, inleiding (max.5 zinnen), de geanonimisserde tekst en referenties (Vancouver Style). Behoud u tot een maximaal van 30 noodzakelijke referenties

 

Case Reports

Case reports (max. 1500 woorden)

Een case report is een casus bespreking van een opmerkelijke en interessante bevinding in de kliniek, vaak voor het eerst beschreven of met belangrijke implicaties voor de huidige praktijk. De opbouw van het case report moet minstens bestaan uit (in deze exacte volgorde): een inleiding (max. 5 zinnen, )casus presentatie, discussie, referenties (in Vancouver Style). Behoud u tot een maximum van 10 noodzakelijke referenties. Bezorg ons separaat een tittelblad met auteurs bio en adressen en een abstract. 

Een case report wordt geschreven zodanig dat de patiënt op geen enkele wijze herkenbaar kan worden gemaakt. Bij elke case report vragen wij tevens de explicitiete toestemming van de patiënt om (op anonieme wijze) te publiceren over hem. 
Casusbesprekingen worden door peers gereviewd, bezorg daarom een geanonimiseerde tekst.

 

Ervaringsverhaal

In de sectie 'ervaringsverhalen' gaat het over de auteur zelf of een interview van een ervaringsdrager. Ervaringsdeskundigheid is eveneens een bron van kennis naast wetenschap en good-practices.

We mikken op korte stukken van max 1500 woorden. Illustraties zijn zeker welkom.

De redactie wil soms wel wat textuele suggesties doen maar respecteert de inhoud zoals bij de sectie opinie.

Privacy verklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen.